Wyceniamy:

 • nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową,
 • nieruchomości inwestycyjne,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości leśne oraz
 • nieruchomości o innym przeznaczeniu.

Najczęściej występujące cele wyceny:

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • ustalenie opłat za dzierżawę,
 • ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich.

Wyceniamy:

 • nieruchomości lokalowe mieszkalne lub użytkowe,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (ograniczone prawo rzeczowe),
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (ograniczone prawo rzeczowe).

Najczęściej występujące cele wyceny:

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • ustalenie opłat za najem.

Wyceniamy:

 • nieruchomości gruntowe zabudowane domem mieszkalnym (wolnostojącym, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), budynkiem gospodarczym, garażem itp.,
 • nieruchomości budynkowe stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.

Najczęściej występujące cele wyceny:

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • ustalenie opłat za najem i trwały zarząd.

Wyceniamy:

 • nieruchomości komercyjne o przeznaczeniu przemysłowym, biurowym, magazynowym, handlowym itp.

Najczęściej występujące cele wyceny:

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • ustalenie opłat za najem,
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu).

Wyceniamy:

 • nieruchomości zabytkowe,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • stacje benzynowe,
 • gospodarstwa rolne,
 • drogi,
 • obiekty i hale sportowe,
 • inne.

Wyceniamy:

 • maszyny i urządzenia trwale z gruntem związane,
 • zespół środków trwałych przedsiębiorstw.

Wyceniamy:

 • zbywalne ograniczone prawa rzeczowe   (określeniu podlega ich wartość rynkowa)
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego,
 • zastaw dotyczący ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
 • niezbywalne ograniczone prawa rzeczowe   (określeniu podlega wyłącznie ich wpływ na wartość rynkową nieruchomości, a gdy brak jest możliwości określenia wpływu niezbywalnego ograniczonego prawa rzeczowego na wartość nieruchomości to wartość tego prawa może być określona poprzez uwzględnienie kosztów jego uzyskania)
 • służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu,
 • użytkowanie,
 • prawa zobowiązaniowe   (określeniu podlega wyłącznie ich wpływ na wartość rynkową nieruchomości)
 • najem,
 • dzierżawa,
 • użyczenie,
 • renta i dożywocie.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • analizy rynku nieruchomości na terenie miasta i gminy Legnicy oraz sąsiednich powiatów,
 • analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości.

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji przedstawiającej aktualny stan istniejącego obiektu budowlanego wraz ze szkicami.

Sporządzamy także inwentaryzację budowlaną wraz z rozliczeniem udziałów niezbędną do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu (zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

Oferujemy także wykonanie kosztorysu budowlanego określającego wartość wszystkich nakładów poniesionych na wykonanie inwestycji, budowli, obiektu lub danego rodzaju robót. Kosztorysy sporządzamy dla różnych celów i w różnych stadiach zaawansowania inwestycji.

Oferujemy fachowe odbiory techniczne mieszkań oraz domów:

 • w stanie deweloperskim,
 • wykończonego pod klucz,
 • z rynku wtórnego.

W trakcie odbioru technicznego sprawdzeniu podlega czy wykończenie mieszkania bądź domu jest wykonane zgodnie ze standardami wykończenia wynikającymi z umowy oraz Polskimi Normami.

Elementy podlegające szczegółowemu sprawdzeniu podczas odbioru:

 • wymiary pomieszczeń,
 • krzywizna ścian i jakość tynków,
 • podłogi i posadzki,
 • drzwi, okna, parapety, osłony okienne np. rolety,
 • balkony i tarasy,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja wodna i kanalizacyjna,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • instalacja CO i grzejniki,
 • komórka lokatorska,
 • miejsce postojowe.

Oferujemy wykonywanie przeglądów okresowych wynikających z przepisów prawa budowlanego, które nakładają na właścicieli lub zarządców obowiązek poddawania obiektów budowlanych następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego:

 • kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku (tzw. przeglądy roczne),
 • kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat (tzw. przeglądy pięcioletnie),
 • kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych (tzw. przeglądy półroczne);

a także:

 • kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu,
 • kontrole stanu technicznego kotłów,
 • kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat,
 • jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

Oferujemy usługi w zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do najważniejszych zadań inspektora zalicza się:

 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
 • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.